حق الوکاله وکیل
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
وکالت
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

پرونده حقوقی

Legal file

پرونده حقوقی

پرونده حقوقی : امروزه به لحاظ پیچیده ‎تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه ‎های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به طور ناخواسته به مراجع قضایی می ‎کشاند.

لیکن موضوع مهم ‎تر این ‎که در روند رسیدگی به پرونده حقوقی بعضاً پیچیدگی ‎هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می‎ نماید.

به همین لحاظ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری ها ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره‎گیری شود تا هزینه ‎های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.

 

 

Legal file

 

 

 

مراحل اولیه ثبت دادخواست برای پرونده حقوقی :

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل‎اختلاف باشد به شورا‎ها ارسال والاّ به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد. متعاقباً پس از باطل نمودن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه‎ ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی ‎کننده به پرونده، طی اخطاریه ‎ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد ‎شد.

چنان ‎چه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه هم‎ چنان ادامه خواهد داشت.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی آن را فوراً جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می‎ شود.

پس از انشاء رأی حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نمایند.

 

 

Legal file

 

 

 

حوزه قضایی در دعاوی حقوقی:

هر مرجع قضایی دارای حوزه قضایی مشخصی است که عبارت است از قلمرو یک بخش، یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

به علاوه و بر اساس یک قاعده کلی دعوی بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوی در حوزه قضايي آن اقامت دارد، لیکن دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهي اقامه ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است.

به ‎طور مثال خواهان دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت بدهکار دعواي خود را اقامه كند. چنان‎ که قبلاً اشاره شد، در برخی موارد بسته با این ‎که منشاء تعهد قراردادي کجا باشد، خواهان قادر به طرح دعوی خواهد بود.

یکی در دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است، به این توضیح که قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی کرده در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به ‌دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، و هم‎چنین حوزه‌اي كه تعهد مي‌ بايست در آن جا انجام شود.

 

 

Legal file

 

 

 

صلاحیت دادگاه ‎های عمومی در پرونده حقوقی:

در نظام فعلی دادرسی در دادگاه هاي عمومي شعب حقوقي از شعب جزايي تفکيک و هم ‎چنين براي رسيدگي به جرائم اطفال و دعاوي خانوادگي شعب خاصي اختصاص داده شده است.

اما از لحاظ قوانين حاکم بر رسيدگي و تشکيلات، مشابه هم عمل می‎ کنند. هم ‎چنین مراجع قضايي عمومى به سه دسته دادگاه‎های بدوى، تجديد نظر و ديوان عالى كشور تقسيم مى ‎شوند.

هم ‎چنین از لحاظ «درجه» نيز دادگاه‎ها به مراجع عمومى درجه يک يا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو يا عالى (دادگاه تجديدنظر) دسته بندي شده‎اند.

دادگاه عمومى حقوقى، با حضور رئيس شعبه يا دادرس على‎البدل تشكيل مي شود و دادگاه تجديد نظر نيز با حضور يك رئيس، دو مستشار تشكيل مي ‎شود و با حضور دو عضو رسميت مى يابد و براي تجديدنظر در آراي دادگاه عمومى در مركز هر استان، دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز تشكيل مى ‎شود.

گرچه حضور اصحاب دعوی در دادگاه عمومي هنگام رسيدگي الزامي است، يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين و طرفين (مدعي و مدعي عليه) را به جلسه رسيدگي دعوت مي‎کند تا ادعاها و دفاعيات ايشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهي و لوايح کتبي اقدام به صدور رأي کند، لیکن دادگاه تجديدنظر، براي تشخيص جنبه موضوعى دعوی و اخذ توضیحات بیشتر، مي‎تواند براساس اقتضا مانند دادگاه بدوی، از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به‎عمل آورد.

 

 

 

Legal file

 

 

 

بررسی دعاوی مالی و غیر‎مالی در پرونده حقوقی:

در ابتدا لازم است اشاره شود، مال به آن‎ چه که قابلیت مبادله دارد یا قابل تقویم به پول است و هم‎ چنین آنچه که می ارزد و تلف آن موجب ضمان است، گفته می شود.

لیکن در تعریف دعاوی مالی و غیرمالی می توان گفت حق مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ‎ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد.

در خصوص ملاک تقسیم بندی دعوی به مالی و غیرمالی برخی اساتید حقوق معیار تشخیص را به نوعی و شخصی تقسیم کرده‎اند.

بدین ‎گونه که در ملاک نوعی بررسی می‎ شود که آیا نوعاً و غالباً موضوع دعوایی مالی است یا غیرمالی و اگر آن را نوعاً مالی بدانند آن دعوا مالی است و اگر غیرمالی بدانند، غیرمالی…در حالی که در معیار شخصی هدف و انگیزه طرح دعوا مد نظر قرار می گیرد.

 

 

Legal file

 

 

 

 

برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از:

 • مطالبه وجه
 • مطالبه پول خارجی
 • مطالبه‎ی خسارت
 • مطالبه سهم ‎الارث
 • دعوای اثبات مالکیت
 • دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ساختمان، اتومبیل، زمین، تلفن و…
 • دعوای مطالبه مهریه
 • دعوای ابطال سند مالکیت ساختمان، اتومبیل، زمین، تلفن و…
 • دعوای اثبات وقفیت
 • دعوای اثبات وصیت نامه مال
 • دعوای اقاله، اخذ به شفعه و حق فسخ در صورتی‎که موضوع معامله مال باشد.

بنابراین می توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده حق مالی باشد دعوای به وجود آمده دعوای مالی محسوب می ‎گردد.

 

مؤسسه حقوقی جام جمبهترین مؤسسه ی حقوقی

دیدگاه ها بسته شده است

Instagram
SOCIALICON